logo - home  domů      rozvoz jídel      kontakt  
REZERVACE (objednávka) obědů
   jídelní lístek    služby    platební karta  jak získat kartu  podmínky používání  rezervace obědů    ceník    o nás    reference    kontakt

Podmínky používání platební karty

Karta slouží pro bezhotovostní placení jídel a dalšího zboží v provozovně GASTRO Karlín s.r.o. Ke kartě je veden účet, ze kterého se odečítají částky za odebrané zboží. Kladný zůstatek na účtu udržuje držitel karty vkládáním hotovosti.

Vklad na účet se provádí u pokladny. Je možné ho uskutečnit bankovkami, ale i stravovacími poukázkami Tiket Restaurant, Sodexho Pass a Cheque Dejeneuer. Minimální vklad na kartu je 200,- Kč.

Záloha na kartu je 50,- Kč. S ukončením dohody a odevzdáním nepoškozené karty bude záloha vrácena. Karta je vlastnictvím GASTRO Karlín s.r.o.

GASTRO Karlín s.r.o. poskytne majiteli platební karty finanční výhody, které se řídí platným ceníkem.

GASTRO Karlín s.r.o. má právo neposkytnout službu v případě nedostatku finančních prostředků na účtu.

Ztrátu nebo odcizení karty oznámí držitel karty neprodleně společnosti. Současně požádá o její zablokování, které může uskutečnit osobně v provozovně, nebo telefonicky na č. 222 314 140 nebo 777 617 207. Aktuální čísla telefonů jsou oznámena na vývěsce v provozovně GASTRO Karlín a na internetové adrese www.gastrokarlin.cz.

Držitel karty odpovídá za škody, které vznikly ztrátou nebo odcizením karty, a kterým společnost nemohla zabránit. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Dohoda zaniká:

  • Výpovědí držitele karty. Držiteli karty bude neprodleně vyplacen zůstatek na účtu. V případě trvání dohody méně než 20 pracovních dní, si bude společnost účtovat manipulační poplatek 30,- Kč.
  • Výpovědí GASTRO Karlín s.r.o. Držiteli karty bude neprodleně vyplacen zůstatek na účtu.
  • Není-li s kartou manipulováno déle než jeden rok.

Osobní informace o držiteli karty slouží společnosti výhradně pro zablokování a odblokování konta v případě ztráty karty. Dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích a oba mají platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom výtisku. Tato dohoda nabývá účinnosti předáním platební karty a zaplacením zálohy na tuto kartu.